Σύντομο Βιογραφικό
Βιβλία
Αναλυτικό CV
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα

 
Βιβλία

 Schulberatung in Griechenland: Eine Untersuchung uber Beratungsbedurfnisse von Schulern der Lyzeen

Βrouzos, A. (1990). Schulberatung in Griechenland: Eine Untersuchung über Beratungsbedürfnisse von Schülern der Lyzeen. Baden -  Baden: Nomos Verlag .

 

Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού: Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης

Μπρούζος, Α. (1995˙ 2η βελτιωμένη έκδοση 1998). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού: Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος.

Schule im Urteil deutscher und griechischer Oberstufenschόler(innen): Eine vergleichende Betrachtung.

Graudenz, I., Randoll, D. & Brouzos A. (1998). Schule im Urteil deutscher und griechischer Oberstufenschüler(innen): Eine vergleichende Betrachtung. Frankfurt/Main: DIPF.

 

Μικρά Σχολεία – Μεγάλες Προσδοκίες: Αντιλήψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων

Μπρούζος, Α. (2002). Μικρά Σχολεία – Μεγάλες Προσδοκίες: Αντιλήψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.  

(2110 Kb) (1286 Kb) (446 Kb) (7006 Kb)

 Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

 Μπρούζος, Α. (2004).

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές

Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

(4735 Kb)

 

 

Επιστημονική Επιμέλεια Βιβλίων

 Η Εμπειρική Έρευνα στην Εκπαίδευση

De Landsheere, G. (1996). Η Εμπειρική Έρευνα στην Εκπαίδευση. Πρόλογος- Επιστημονική Επιμέλεια: Ανδρέας Μπρούζος. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

 

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και εφαρμογές

Pervin, L. & John. O. (1999). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και εφαρμογές. Επιστημονική Επιμέλεια – Πρόλογος: Ανδρέας Μπρούζος. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

(1837 Kb) (4442 Kb)

 

Μπρούζος, Α., Κώτσης, Κ., & Εμβαλωτής, Α. (Επιμ. Έκδ.). (2005). Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο σπουδών … .Ιωάννινα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


 

Μισαηλίδη, Π., Μπρούζος, Α., & Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.). (2007). Παιδί, γονείς και εκπαιδευτική πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 

PARENTS, CHILD, AND EDUCATIONAL PRACTICE

http://www.pseve.org/volume5_info_en.asp


 

Μπρούζος, Α., Μισαηλίδη, Π., Εμβαλωτής, Α., & Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.). (2008). Σχολείο και οικογένεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 

SCHOOL AND FAMILY

http://www.pseve.org/volume6_info_en.asp


 

Μπρούζος, Α., Μισαηλίδη, Π., & Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.). (2009). Μελέτες στην ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 

STUDIES IN PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

http://www.pseve.org/volume7_info_en.aspΜεταλλίδου, Π., Ρούσση, Π., Μπρούζος, Α., & Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.). (2010). Νέες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα – Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
 

NEW METHODOLOGICAL APPROACHES IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH – APPLICATIONS

http://www.pseve.org/volume8_info_el.asp


 

Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (Guest Editors). (2012). Current issues in person-centred counselling (Special Issue). Hellenic Journal of Psychology, 9(3).
 

Brouzos, A., & Vassilopoulos, S. P. (Guest Editors). (2012). Current issues in person-centred counselling (Special Issue). Hellenic Journal of Psychology, 9(3).
http://www.pseve.org/journalinfo/journalv9c.asp


 

Cervone, D., & Pervin, L. A. (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές. Επιστημονική Επιμέλεια – Πρόλογος: Ανδρέας Μπρούζος. Αθήνα: Gutenberg.


Μελέτες - Επιμορφωτικό Υλικό
 

Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Μπρούζος, Α., Στεφάνου, Ε., Παπαδάκης, Ν., Παληός, Ζ., & Κουλαϊδής, Β. (2008). Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: Μια πρόταση για την αποκέντρωση της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Κρίβας, Σ., Μπρούζος, Α., & Εμβαλωτής, Α. (2007). Συσχετισμός Οικογενειακού - Κοινωνικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού" για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.

http://hdl.handle.net/10795/974

http://www.oepek.gr/download/Sysxetismos_Oikogeneiakou_B.pdf

Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Κρίβας, Σ., Μπρούζος, Α., & Εμβαλωτής, Α. (2007). Συσχετισμός Οικογενειακού - Κοινωνικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού" για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.

http://hdl.handle.net/10795/973

http://www.oepek.gr/download/Sysxetismos_Oikogeneiakou_A.pdf

To Acrobat Reader που είναι απαραίτητο για τα αρχεία pdf θα το βρείτε στη διεύθυνση: 
http://www.adobe.com